جنوب تهران

امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران و گودنشینان:

شما طبقه گودنشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر می‌دانم

imam 11

شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروه‌هایی که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهایی که مستضعف هستند و کاخ نشینها آنها را استضعاف می‌کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشینها هستند که ضعیفند و پوسیده‌اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده‌اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود، جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین‌اند و این طبقه محروم جامعه بود....