جواد ترابی

ناگفته‌هاي پرونده پاليزدار از زبان جواد ترابي، متهم رديف دوم:

برای پالیزدار دام پهن کرده بودند

Ghanon-Palizdar

خانم آجرلو و آقای حسن کامران را بازجویی کردند. متأسفانه نمایندگان مجلس ضعف بزرگی از خود نشان دادند. تنها کسی که دفاع کرد آقای زاکانی بود. برای مثال وقتی کامران را به دادگاه آوردند و آقای موسی قربانی همراه او بود کامران هرگونه همکاری با من را تکذیب کرد؛ تا جایی که قربانی گفت دیگر این‌ها را تکذیب نکنید.