حاج رضا خانی

گفتگو با حاج رضا خانی؛ از مبارزین انقلاب:

از تکثیر اعلامیه های امام تا چاپ دفتر مشق ارزان

haj reza khani

حاج رضا خانی، یکی از اعضای اصلی سازمان فجر اسلام و از نخستین چاپ و تکثیر کننده های اعلامیه های حضرت امام در سال 56 که بعدها به اتفاق سایر جوانان انقلابی نازی آباد، به دفترچه سازی و ارائه آنها در قالب تعاونی هم رسید؛ انتخاب خوبی است تا با ما از چگونگی تولید دفترچه های سالهای آغازین انقلاب بگوید، از چاپ و تکثیر تصاویر و پیام های امام، از اصرار سعید حجاریان تا زیر بار نرفتن عباس عبدی و البته تا کمی قبل تر از اینها.