حادثه 22 بهمن قم

گزارش قرائت‌شده 22 بهمن قم با رای 153 نماینده به قوه‌قضاییه رفت

«حلقه پرتو» متهم حمله به رییس مجلس

22 bahman

در چکیده گزارش قم، نام اغلب سازمان‌ها و نهادها آمده؛ از نیروی انتظامی گرفته تا سپاه و اطلاعات قم. همه نهادها به‌شکلی از وقوع حادثه در جریان بودند، خط‌ به‌ خط گزارش برای دستگاه قضایی ارسال خواهد شد و به این ترتیب در ماه‌های آینده شاهد برخورد قضایی با نیروهای خودسر از دستگاه‌های مختلف نیروی انتظامی، اطلاعات و سپاه قم و موسسه پرتو قم خواهیم بود.