حجت الاسلام واحدی

رونمایی و نقد رمان ««آقای سلیمان! می‌شود من بخوابم»

آرزوی شهید بهشتی، نویسندگی روحانی‌ها بود

نوشتن رمان، یعنی برقراری دیالوگ و اگر مرحوم بهشتی امروز زنده بود، چه‌اندازه از این اتفاق خوشحال می‌شد. او همیشه می‌گفت: آرزویم این است که ما روحانیون بتوانیم پیام خود را با کتاب و سینما و با ابزار هنر به نسل جوان منتقل کنیم.