حداقل حقوق کارگران

حداقل حقوق امسال کارگران ۷۲۴هزارتومان شد

kargar 6

از پایان فروردین‌ماه جاری افزایش‌های جدید حقوقی برای مشمولان قانون کار اعمال می‌شود و به حق مسکن ماهانه هر کارگر 10‌هزارتومان، بن نقدی 30‌هزارتومان، حق سنوات شش‌هزارتومان و حداقل دستمزد نیز 121هزارو775‌تومان افزوده خواهد شد. مبلغ 12هزارو176‌تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و 24هزارو352تومان نیز برای دو فرزند افزوده می‌شود؛ به صورت کلی، بین 167هزارو775تومان تا 186هزارو127تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.