حزب كارگزاران سازندگی

گفت‌و‌گوي متفاوت «قانون» با سيد محمد غرضي

اتهام آدم‌ربایی را نمی‌پذیرم‌ / مجتبی طالقانی قاتل است

QARAZI

حزب کارگزاران با توان سیاسی من به وجود آمد. ما می‌‌خواستیم روش توسعه را در کشور راه بیندازیم. ما نگران بودیم بعد از دولت‌هاشمی‌‌توسعه مغفول بماند. کارگزاران را فعال کردیم و نتیجه خوبی هم داشت. اما کسانی که بعد از آن بر سر کار آمدند توسعه را لفظی کردند.