حق تعیین سرنوشت ملت

امام و حق تعیین سرنوشت

mobareze.ir- azadi

ترس تفسیر نادرست یا استفاده ابزاری در قالب لفاظی‌هایی با محوریت «مردم» و یا آنچه این روزها از سمت برخی مدعیان تفسیر انقلاب اسلامی برای کلیدواژه «جمهوریت» اتفاق افتاده است، لازم می‌ دارد تا با رجوع به سخنان و اندیشه امام خمینی مروری به جایگاه حقوق (و نه صرفا تکالیف) مردم بیاندازیم.