حمید پارسانیا

مناظره حمید پارسانیا و فرید العطاس:

علوم اجتماعی و متفکران مسلمان: بازسازی یا بدیل سازی؟

P1010063-390x220

مسئله اروپامداری در حوزه فرهنگ و معرفت علمی و ضرورت بازسازی و بازخوانی معرفت علمی در حوزه دانش اجتماعی و علمی، دغدغه دکتر عطاس است. تشبیهی که ایشان به کار بردند، تشبیه زیبایی است، اما پیرامون این تشبیه نظرم را عرض می کنم. وقتی علم در جامعه علمی و در فرهنگ، شکل گرفته و وارد گفت و گو می شود، تعین او از حواشی جدا نیست. مسائلی که علم ناظر به آنهاست، در این علم اثر می گذارد. زیرا علم مفاهیم متناظر با موضوعات خود را می طلبد.