خانواده جوادی فر

وکیل یکی از اولیای دم خبر داد؛

معاونت در قتل: کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول پرونده کهریزک

IMG12185615

وکیل اولیای دم یکی از قربانیان ماجرای کهریزک گفت: برای متهم ردیف اول پرونده در خصوص قتل مرحوم کامرانی کیفرخواست به اتهام معاونت در قتل صادر شده بود که اولیای دم روح الامینی و جوادی فر به موضوع اعتراض کرده و خواستار تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم در ارتباط با قتل فرزندانشان شدند.