خاویر سولانا

پیام انتخاب روحانی از نظر سولانا

مردم ایران حرف زدند و صدای آنها شنیده شد. بیش از 50درصد از واجدان شرایط رای‌گیری به میانه‌روترین نامزد رای دادند.

نگاهی به ادعاهای سعید جلیلی در مناظره سوم

13397_774

این متن به هیچ وجه ادعا نکرده است که سعید جلیلی دروغ گفته است. بالاترین ادعایی که این متن دارد، اشتباه سعید جلیلی است. که مطمئنا بسیاری از آن از مشاورانی که این اطلاعات را به او داده اند نشات می گیرد. متن در چند مورد بدون اینکه به نتیجه رسیده باشد، تنها تعارضات میان دو نفر را نشان داده است و مشخص نشده است کدام مطابق واقع است.