خبرگزاری دانشجو

اعتراض انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند به خبرگزاری دانشجو SNN

شأن تنها هیئت مذهبی دانشگاه صنعتی بیرجند را بالاتر از این می دانیم که با عنوان یک تشکل اقدام به ورود به این مسائل کند و اسم آن به عنوان تشکل در کنار تشکلهای دیگر این دانشگاه بیاید.