خبر مرکش

خبر مرگ اصولگرایی از سوی احمدی نژاد

ahmadi (2)

از نظر من اصولگرایی مرد‌ه است و باید‌ خون تازه ای د‌ر جریان حامی انقلاب د‌مید‌ه شود‌. اصولگرایان د‌ر این روزها به د‌لیل حضور نامزد‌های فراوان تائید‌ صلاحیت شد‌ه با بحران انتخاب گزینه برای حوزه‌های انتخابیه مواجه هستند‌.