خطبه ملاحم

«رمضان» به مثابه یک سیستم

fetr 89- esfahan

در خطبه شقشقیه می‌بینیم که ایشان در بیان پیامدهای یک نظام فاسد و ناسالم از ترغیب مردم عادی به سمت خطا و جرم و سوق داده شدن به سمت بی‌ثباتی و درجا زدن و حقیقت‌گریزی سخن می‌گویند و نتیجه چنین وضعیتی را افزایش افسردگی در جامعه قلمداد می‌کنند. در پایان خطبه ملاحم ابراز نگرانی می‌کنند که در نتیجه چنین نظام‌هایی، برداشتی کاریکاتوری از اسلام ارائه شده و ارزش‌های اخلاقی مسخ شود.