داریوش قنبری

ردصلاحیت داریوش قنبری و اثبات نمودار سینوسی احراز !

شاهکاری از شورای نگهبان که نادیده ماند

ganbari

اگر صلاحیت داریوش قنبری در یک سال یک بار تأیید و سپس رد شده؛ سوژه ای به نام بهزاد نبوی وجود دارد که بارها در فیلتر شورای نگهبان رد و یا تأیید شده است! چنانچه در انتخابات میان دوره مجلس سوم، مجلس چهارم، میان دوره ای مجلس پنجم و مجلس هفتم؛ ردصلاحیت و در انتخابات مجلس پنجم و ششم؛ تأیید شده است. همین یک نمونه می تواند نمودار شبه سینوسی صلاحیت ها را مجسم سازد!