دانشگاه صنعتی قم

بیانیه مشترک انجمن اسلامی و شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم در اعتراض به وضعیت نابسامان صنفی این دانشگاه

هزینه ی بالای این خوابگاه ها که اکنون به مبلغ 450 هزار تومان برای دانشجویان روزانه و 600 هزار تومان برای دانشجویان شبانه رسیده است، در کمتر دانشگاه دولتی ای نظیر دارد. این مسئله وقتی ناخوشایند تر است که خوابگاه مربوطه در منطقه ی شهری و مسکونی قم نبوده و در حاشیه ی راه های منتهی به قم قرار دارد. این در حالی ست که دانشجویان دانشگاه ها دولتی هم سطح این دانشگاه مبالغ بسیار کمتری برای هزینه ی خوابگاه پرداخت می کنند.