دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی،تنها یک کلمه: تهدید!

IMG13465599

گذشته از مسائل صنفی ،ضعف فعالیت های فرهنگی و نبود یک تشکل سیاسی فرهنگی ،اجنماعی و دانشجویی؛بجز بسیج ،از دغدغه های اساسی دانشجویان این دانشگاه میباشد.طوریکه مسئولان واحد سنندج بارها به ما اعلام کرده اند که انجمن اسلامی در دانشگاه مذاهب حق فعالیت ندارد.و این موضع اعضای هیئت امنا نیز میباشد.