دانشگاه پولی

«پردیس» بین‌المللی دانشگاه امیرکبیر هم آمد:

افزایش تب دانشگاه‌های پولی

15794

مشکل اصلی در تاسیس پردیس‌های بین‌المللی این است که طبق قانون دانشگاه‌ها باید این واحدها را برای پذیرش دانشجویان خارجی تاسیس کنند. طرحی که به‌کلی شکست‌خورده و حالا که دانشجوی خارجی به کشور نیامده... مساله‌ای که با روح حاکم بر اصل۳۰‌ قانون اساسی ایران مبنی بر آموزش رایگان در کشور در تضاد است و چهره عدالت آموزشی در آموزش‌عالی ایران را به‌کلی خدشه‌دار می‌کند.