دانشگاه چمران اهواز

صادق بهاری:

هجمه ها علیه دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه چمران

12840m4c7da4b1-9739-4be0-87cb-c2beb718f845

گویی برتمامی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم از طرف اجانب و شیاطین تکلیف شده است که در مقابل خط امام (ره) در دانشگاه شهید چمران اهواز ایستادگی کنند و مانع تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) شوند