داود کامگار

اعتراضات به ادغام دانشگاه عباسپور ادامه دارد

ادغام دو دانشگاه: آخرین اقدام ناکام وزارت علوم

abaspoor-shahidbeheshti

ادغام این دو دانشگاه و به تبع آن از بین بردن نام دانشگاه شهید عباسپور که سالهای پیاپی یکی از مهمترین اهداف بزرگ صنعتی کشور را دنبال کرده است، ضربه سنگینی به وضعیت صنعت کشور می زند. شاید اقدامات نامناسب مسئولان وزارت نیرو در این دانشگاه سبب شده است تصمیم به این ادغام گرفته شود.