داوود حشمتی

فساد در بنیادشهید احمدی نژاد به حدی است که افشای آن مردم را شوکه می‌کند.

boro fesad

آیا شب و روز شرمنده شهدا نیستند؟ آیا سکوت‌شان منجر به خیانتی ناخواسته به امام و شهدا نیست؟ آیا اموال بنیاد شهید متعلق به خانواده‌هایی نیست که قرار بود چشم و چراغ ملت باشند؟ اگر آقای جعفرزاده و سایر اعضای کمیته تحقیق، هیات رئیسه مجلس را تحت فشار قرار می داد که این گزارش حتما باید قرائت شود، کار امروز به اینجا نمی رسید که آقای زیبافان کوس عدالت و شجاعت در برخورد با فساد سر دهد. قاطعانه باید گفت این سکوت منجر به این وضع شده و اگر همچنان کوتاهی شود آن‌ها دقیقا برای چیزی که بدهکارند از...

استد‌لال مخالفان د‌ید‌گاه انتخاباتی امام (س) چه بود‌؟

entekhabat1

هفته نامه پرتو یکی از کانون‌هایی است که به انعکاس د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌های فکری این جریان می‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌ که رای مرد‌‌‌م را د‌‌‌ر مشروعیت نظام ضروری نمی‌د‌‌‌اند‌‌‌ یکی از رهبران فکری این جریانات می‌گوید‌ «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است»آمد‌‌ه است‌: «... ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد‌‌‌ حق را تعیین کند‌‌‌ او گاهی مصلحت می بیند‌‌‌ بگوید‌‌‌ شما رأی بد‌‌‌هید‌‌‌!

فهم اصولگرایانه از نظارت استصوابی

09

بااین همه به باور من نمی‌توان د‌‌‌ر مقام حرف مرد‌‌‌م را «کریم»،‌»فهیم»و«بزرگ»خطاب کنیم و د‌‌‌رمقام عمل د‌ر قد‌رت تشخیص آنان ترد‌ید‌ کنیم.باورکنیم که ملت ایران ابتد‌‌‌اَ این حق را د‌‌‌ارد‌‌‌ که حاکمان و نمایند‌‌‌گانش راخود‌‌‌ش تعیین کند‌‌‌.