دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گام های دولت برای بهبود فضای دانشگاه مفید،اما کند است

ماندگاری از رییس جمهوری خواست که بروعده های خود مبنی بر بهبود فضای دانشگاهی و ایجاد نشاط در این محیط علمی پایبند باشد و به دانشجویان امید دوباره ببخشد.