دخالت نیروهای مسلح در سیاست

تأملی در باب ورود سپاه و مراجع به بازی سیاسی درون نظام

IMG20530924

وقتی نهادهایی چون نهاد مرجعیت یا سپاه یا صدا و سیما که باید عامل وفاق اجتماعی باشند و نیروهای درون جامعه را در مقابل خصم بیرونی تجمیع کنند، به اشتباه وارد بازی و رقابت مشروع درون نظام می شوند، لاجرم خود را در کنار عده ای و مقابل عده ای دیگر گذاشته اند. این یعنی اولا کاهش حوزه قدرت و اعتبار خود این نهادها و ثانیا کاهش همبستگی جامعه!