درک اخباری از ولایت فقیه

ابهام؛ انحراف می آورد (1)

سعید جلیلی پاسخ دهد: درک اخباری از ولایت فقیه؟

13920221182316761_PhotoL

خطر سلطه کانون های قدرت و ثروت بر مردم و انقلاب به همان اندازه است که روی کار آمدن جریانات التقاطی و انحرافی. ازین رو باید تلاش کرد که انتخابات به سمت و سوی طرح برنامه ها و سوابق کاندیداها رفته و نخبگان نیز آنها را مورد نقد جدی قرار دهند. وگرنه چه بسا که از دل ابهامات امروز، انحرافات آینده رخ نماید.