دكتر فتح اله آقاسي زاده

واکنش ها به بیانیه های مجعول علیه وزیر پیشنهادی علوم ادامه دارد:

در باره یک بیانیه که اصالتش، محتاج تامل است!

bayanie

آنها که بیانیه می نویسند حق دارند بیانیه نوشته شده خود را به موافقین نشان دهند تا اگر موافق بودند،آنرا امضاء کنند...اما هیچ فردی در نظامی که بناست متخلق به اخلاق اسلامی و مزین به مکارم اخلاقی باشد حق ندارد نامی را به ناصواب بر پای یادداشتی بگذارد!...اهداف احتمالا دلسوزانه و عواطف پاک و بهره گیری انقلابی از کلماتی پر ایهام و ابهام، مجوز این بداخلاقی ها نیست.