دكتر محمد اسماعيل اكبري

دكتر محمد اسماعيل اكبري:

رئیس جمهور منتخب، وزیر بهداشت آینده کشور

islami_akhbari

اقتصاد مقاومتی را به کلی فراموش کردیم و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حوزه سلامت را، به نحوی رونق دادیم که حتی مردم توان ابراز عقیده هم پیدا نکنند ؛ گفتیم ما میدانیم و شما نمی‌دانید؛ حتی علم را هم به بازی گرفتیم و شاخص‌های علمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها را هم به بازار آزاد واگذار کردیم، بنحوی که استانداردها هم فراموش شدند و سلیقه‌های تجاری و تبختر جایگزین علم مؤثر و مفید شدند.