دکتر ابراهیمی

آخرین تلاش های رییس دانشگاه آزاد فارس برای ابقا

azad

شاید بتوان گفت کنار گذاشته شدن ایشان از عرصه ی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس نیز ریشه در همین مقبولیت، احترام و جایگاه ایشان در بین فعالین سیاسی و دانشجویی استان دارد. حال باید ببینیم اتفاقاتی که برای استاندار پیشین فارس افتاد برای دکتر سارویی نیز خواهد افتاد یا خیر.