دکتر احسان شریعتی

خطاب به اوباشی که با شعارهای شبه‌مذهبی به کوی دانشگاه تاختند

5166

خطاب به اوباشی که در ۷۸ و ۸۸ با شعارهای شبه‌مذهبی به کوی دانشگاه و خوابگاه دانشجویان تاختند و از پنجره‌ها پرتاب می‌کردند، چه می‌شاید گفت؟ جز تلاوت این آیاتِ سوره کافرون...