دکتر رهیده

خاطراتی از پاکدستی مرحوم دکتر حبیبی

download

مسئول دفتر دکتر حبیبی در حاشیه ملاقات گفت که مرحوم دکتر حبیبی چند روز قبل از تحویل کار و ترک معاون اولی از من صابون خواست. من تعجب کردم. گفت این کشوی چوبی میز کار من روان نیست. می خواهم به آن صابون بزنم تا معاون اول بعدی مشکل پیدا نکند. وی ادامه داد که در روز آخر هم که می رفت یک پوشه با چند برگ کاغذ به من نشان داد و گفت: «حمزه، ببین این کاغذهای خودم است که با خودم می برم.