دکتر علی رضا شجاعی زند

دکتر علی رضا شجاعی زند:

بسیج انقلابی در ایران

wIMG_8879

خاستگاه‌ و مقام‌ دینی‌ امام‌ خمینی‌ که‌ او را به‌ موقعیتی‌ بیش‌ از یک‌ رهبرِ بسیج‌گر می‌رسانَد، جای‌ هیچ‌ تردیدی‌ درباره جوهر دینی ‌آن‌ باقی‌ نمی‌گذارد؛ در عین‌ حال‌، بررسی‌ فحوای‌ مواضع‌ و نکات‌ مورد تأکید و ادبیات‌ مورد استناد و استفاده ایشان‌ و مرزبندی‌ و ملاحظاتی‌ که‌ در قبال‌ دیگر جناح‌های‌ اپوزسیون‌ داشتند و اِعمال‌ می‌کردند، جملگی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ او با احساس‌ و تلقی ‌یک‌ «تکلیف‌ دینی‌» در این‌ کار وارد شده‌ است‌.