دکتر علی قنبری

نظامیان باید از اقتصاد خارج شوند

ganbari

وضعیت کنونی اقتصادی ناشی از حضور نیروهای نظامی و نهادهای قدرتمندی است که در اقتصاد وجود دارند و این نهادها باید از اقتصاد خارج شوند. اگر بخواهیم تمام دنیا را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که کشورهایی شرایط اقتصادی بهتری دارند و توسعه یافته هستند که دولت و نهادهای امنیتی و نظامی کمتر در آن‌ها دخالت دارند و بیشتر سیستم عرضه و تقاضا و نظام بازار تصمیم گیرنده است و بخش خصوصی در اقتصاد نقش اصلی و اساسی را ایفا می‌کند.