دکتر محمد مطهری

دکتر محمد مطهری:

«حفظ نظام» رمز عبور از مواقف قیامت نیست/ دیدار خانواده زندانیان امنیتی، وظیفه دینی است

moh motahari

گاهی حتی وقتی خانواده یک زندانی امنیتی به دیدن یکی از مراجع عظام تقلید می رود مرجع مذکور روز بعد سرمقالۀ هشدارگونۀ بصیرت افزا دریافت می کند! شریعت محمدی (ص) چه می گوید؟ آیا این خانواده ها را حامیان فتنه گران بنامیم و خلاص، یا با اخلاق محمدی برای دور نشدن آنان و نسلشان از نظام اسلامی تلاش کنیم؟اگر کسانی مانند افراد فوق الذکر به دیدار این خانواده ها بروند صرفا وظیفه ای دینی را انجام داده و کار فوق العاده ای نکرده اند اما چنین اقدامی مسلما اثر مثبت فوق العاده ای بر جامعه خواهد داشت.