ذوشهادتین

امام را به پای منافعتان قربانی نکنید

mesbah

این روزها در سردی بی‌سابقه انتخابات هر چند افراد گاه و بیگاه دم از امام می‌زنند اما حقیقتا جای خالی خطی با مولفه‌های اصیل امام خمینی احساس می‌شود. خطی که امام را نه تکه‌تکه و در جهت مرام و منافع خود تفسیر کند که اعتقادش به امام جامع و مانع بوده و الگوی مورد نظر وی را پذیرفته و در جهت پیاده کردن آن قدم بردارد.