رئیس جمهور منتخحب

بیانیه پانزده انجمن اسلامی دانشجویان به رئیس جمهور منتخب:

دست های مداخله گر را کوتاه و چشم های تنگ نظر را آگاه کنید

bayanie

پانزده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور منتخب ملت، از وی خواستند به مشکلات و مطالبات دانشجویان رسیدگی کند.