راهپیمایی

۲۲ بهمن، صحنه همراهی ملت و انقلاب است

جوانان و دانشجویان مسلمان دهه سوم نسل انقلاب که همچنان با بصیرت در میدان، حضور دشمن شکن خود را ثابت کردند بار دیگر به میدان خواهند آمد و همانگونه که در 24 خرداد مشی کشور را بر دوش اعتدال نهادند بار دیگر به میدان آمده و شعائر انقلابی خود را به گوش جهانیان می رسانند.