ربا

گزارش محرمانه یک جلسه مملکتی: وامی برای همه‌چیز

vaam ezdevaj maskan

یک مسئول فعلی سازمان مدیریت سابق (در حالی که با مهارت موز را به قطعات مساوی تقسیم می‌کند): خوب نصف بودجه همان 80 میلیون وام مسکن را اختصاص می‌دهیم به همین کار. یک چهارم دیگرش را هم وام ازدواج می‌دهیم، یک چهارم را هم در صورتی که فرزند بیاورند، و یک چهارم باقیمانده را هم در صورتی که بیش از دو فرزند بیاورند، می‌دهیم.

تحلیلی از دکتر مومنی درباره دست کاری قیمت ها و ماهیت فساد در ایران:

دورهای باطل توسعه‌نیافتگی میان سه پدیده ربا، رانت و فساد

farshad-momeni

اکنون به اعتباری ٨٠سال از بلوغ نظری در جوامع سرمایه‌داری و به سر عقل آمدن آنها می‌گذرد و از منظر نهادی نیز بیش از ١۵٠ سال از سر عقل آمدن سرمایه‌داری می‌گذرد. به جای اینکه بحث از خیر یا شر مطلق‌بودن نابرابری به میان بیاید، بحث از دامنه کارآمد و دامنه ناکارآمد نابرابری به میان می‌آید و این به اعتبار بحران‌های بزرگی است که در جوامع سرمایه‌داری و در جوامع سوسیالیستی پدید آمده است. در جوامع سوسیالیستی به نابرابری‌های مشروع و قابل‌قبول توجه نشد، در واقع برخورد مطلق‌انگارانه آنها با برابری برای آنها فاجعه آفرید.

پاسخ به تحلیل دکتر غنی نژاد درباره بانکداری بدون ربا:

آیا بهره بانکی همان رباست؟

pool-300x139

تنها در شرایط اقتصاد معیشتى و ایستا مى‏توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت‏بماند. اما در شرایط اقتصادهاى پویاى جدید چنین تصورى جایز نیست. به این ترتیب مى‏توان گفت آنهایى که ربا و بهره را یکسان مى‏انگارند، دچار خطاى معرفت‏شناختى (اپیستمولوژیک) فاحشى شده‏اند؛ یعنى مفهومى را که در شرایط کاملا معین و خاصى قابل تصور است‏ به وضعیت کاملا متفاوتى که در آن تصور چنین مفهومى ممتنع است، تعمیم داده‏اند.

جنگ با اقتصاد رانت و ربا (1)

مسئله ربا، دولت عدالت گستر و جبهه پایداری بر وضع موجود!

paydari

نمایندگانی که خود را برخواسته از یک جبهه انقلابی می دانند و ادعای تمکین از شورای فقاهتی و رأی علما و مراجع دارند، باید پاسخ بدهند که بنا بر ادعای پیروی شان از خط فکری آقای مصباح، در مقابل اقتصاد رباخواران چه کرده اند؟ مگر نه اینست که آقای مصباح در بیشتر سخنرانی های خود درباره علوم انسانی به طور خاص به اقتصاد اسلامی اشاره می کند و علیه ربا موضع می گیرد؟