رورنامه کیهان

مجله ای برای نان خشکی ها!‎

kayhan

نشریات کیهان همچنان که ظاهر کهنه ای دارند، افکار کهنه ای را هم نشر می دهند. شاید باید کیهان از بیخ و بن و از رأس تا قاعده تغییر کند تا بتواند در ظاهر و محتوا روزآمد و مفید شود. البته قرار نیست کیهان حرف های مدرن شبیه اصلاحطلبان را بزند، بلکه باید حرف دل مردم را بزند چون از بیت المال ارتزاق می کند.