روزنامه رسالت

انبارلویی هم اشتباه شریعتمداری را تکرار کرد: جان هیک فتنه گر؟

anbarlou

پس از حسین شریعتمداری؛ مدیرمسئول کیهان، این بار محمدکاظم انبارلویی؛ سردبیر روزنامه رسالت دست به قلم شد تا همین ادعاهای شریعتمداری را رونویسی کند. وی در یادداشتی با عنوان «تطهیر فتنه‌گران!» که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، عین اسامی مجعول و مضحک شریعتمداری که به ظن وی عوامل پشت پرده کودتا و فتنه هستند را تکرار کرده است.