روزنامه لوموند

گفتگوی تاریخی امام خمینی یا روزنامه لوموند:

ما به هیچ وجه مقابل با ملت امریکا نیستیم

73_73_imam

ما نمی‌توانیم ملتی را که این قدر از امریکا ضربه دیده، چنانچه امریکا شاه را نگه دارد و این امر طولانی شود یا بخواهد مملکت ما را بمباران کند، ما نمی‌توانیم جوانان را کنترل کنیم. مردم ما پنجاه سال‌ ضربه خورده‌اند، از قدرتها، من جمله امریکا. حالا هم بخواهد امریکا قوای نظامی بیاورد یا بمباران کند جایی را قبل از اینکه خیال این مطلب بشود و حرکتی برای این معنا بشود، ممکن است که جوانهای ما آنجاها را خودشان به هم بزنند.