روزنامه وطن امروز

توقف انتشار دومین روزنامه ی طیف مشایی احمدی نژاد

منبع مالی روزنامه های تماشا و وطن امروز کجا بود؟

tamasha

بعد از توقف روزنامه ی «وطن امروز» به صاحب امتیازی «مهرداد بذرپاش»، روزنامه ی «تماشا» که به همراه روزنامه ی هفت صبح به جریان احمدی نژاد - مشایی منتسب است، با روی کار آمدن دولت جدید پس از 646 شماره به پایان فعالیت روزانه ی خود رسید؛ هنوز منبع مالی این دو روزنامه ی رنگی و پر هزینه ی نزدیک به دولت احمدی نژاد اعلام نشده است.