روز ملی صادرات

گفتگو با حسین راغفر به مناسبت سی مهر، روز ملی صادرات

توسعه صادرات براساس قانون، یکی از رئوس اندیشه اقتصادی امام است

ragfar

جلوگیری از زد و بندها به عزم دولت بستگی دارد. دولت می‌تواند با شناسایی مشکلات و بیان طرح‌های گوناگون و تبئین سیاست‌های مختلف ، فشار افکار عمومی را کاهش دهد. در دولت‌های نهم و دهم فسادهای بزرگی در اقصاد صورت گرفت که هر روز یکی از آن‌ها سر باز می‌کند. البته در این موضوع تا حدودی ضعف دستگاه‌های قضایی را هم نشان می‌دهد و این موضوع در 15 سال گذشته نمایان است.