رویترز

تفاوت روحانی و خاتمی از نگاه رویترز

43513_860

تحلیلگران می گویند: تندروها در محاسبات در خصوص مردم دچار اشتباه شدند و همچنین موفق به کنار گذاشتن اختلافات درونی خود و اجماع بر روی یک کاندیدا نشدند.