زارعی نجفدری

مشاور احمدی‌نژاد: ورود رحیمی به دولت سئوال‌برانگیز بود

زارعی نجفدری در این گفتگو با تاکید بر اینکه محمود احمد‌ی‌نژاد درباره مشایی دچار زیاده‌روی شد، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم را نیز از جنس احمدی‌نژاد ندانسته و می‌گوید: ورود آقای رحیمی به دولت سئوال‌بر‌انگیز بود! علت اصلی‌اش هم این بود که آقای رحیمی از جنس دکتر نبود. وقتی وی وارد دولت شد، خیلی‌ها از درون و برون دولت تعجب کردند.