زاغه نشین

سخنان امام با جوانان محلات زاغه‌نشین

10_imam

این نهضت از برکت وجود شما زاغه نشینها و امثال شما - یعنی طبقه محروم - به برکت شما پیش رفته است. شما طبقه محروم - چه دانشگاهی و چه روحانی و چه زاغه نشینها و کارگرها - بودید که اینطور با وحدت کلمه و با بانگ «الله اکبر» پیش بردید. آنهایی که بعد از پیش بردن شما به میدان آمدند و همه‌شان انقلابی شدند، آنها را ملت می‌شناسد، ما هم بسیاریشان را می‌شناسیم که دخالتی در این مسائل نداشتند... بعضیشان، اشخاصی بودند که یا با دستگاه سابق ساخته بودند و جیره خوار آنها بودند.