زنان سالخورده و بی سرپرست

حمایت از کودکان کار و زنان سالخورده و بی سرپرست

516_869

این که قانون اساسی تأکید دارد حقوق مادی و معنوی زنان را باید احیاء کرد تا از این طریق شئونات و شخصیت زن محفوظ بماند، و به واسطه این مهم، فرزندان آنان هم پرورش بایسته‌ای را تجربه کنند، عمدتاً به همین مسأله مهم و نگرانی‌های پیرامون آن برمی‌گردد.