سازمان بيمه سلامت

گفت‌وگو با مديرعامل سازمان بيمه سلامت:

۸۵ درصد افراد فاقد بیمه بی‌بضاعت هستند

bime 2

پیش بینی ما این است که حدود 85 درصد افراد فاقد دفترچه بیمه، بی‌بضاعت و کم‌درآمد هستند که در سال 93، تمام جمعیت فاقد پوشش بیمه از بیمه همگانی رایگان بهره مند می‌شوند اما درسال 94، دولت ضمن بررسی نیازمندان یارانه، افراد غیرنیازمند را از فهرست دریافت یارانه حذف می‌کند و آنها ملزم به پرداخت حق بیمه هم خواهند شد.