سانسور تماشاچیان

ممنون زن قهرمان!

12321

خانم حیدری برای دریافت مدال نقره در وزن منهای 57 کیلوگرم رقابت های کوراش بازی های داخل سالن آسیا در شهر اینچئون کره جنوبی با پوشش چادر روی سکو حاضر شد. انتشار عکس وی با حجاب کامل روی سکوی قهرمانی با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد.