ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

طرح : خط فقر

faghr

خط فقر

یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

یک‌چهارم نقدینگی کشور در اختیار ۶۰۰ نفر است

ekhtelas

آخرین آمار از آنچه تاکنون معوق شده است به نقل از بانک مرکزی 82هزارمیلیاردتومان است که این عدد برابر با 13درصد (یک‌هفتم) از 600هزارمیلیاردتومان نقدینگی کل کشور است. نکته قابل تامل در این بحث آن است که 15درصد از کل مطالبات معوق بانکی در اختیار 10نفر است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند.

تکلمه ای به فساد بوروکراتیک:

اداره عــالـی نظــارت بر تطبیق اســتراتژی مبــارزه علـیه فســــاد اداری!

borokerasi

هرچند که در نهایت دادگاه متهمان فساد بزرگ اقتصادی به پایان رسید و نام محمد رضا رحیمی دیگر به میان نیامد اما هنوز سوالات مردم و نخبگان برجاست، چراکه به تعبیر رهبری با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد. همین جمله شاید پاسخی باشد برای اینکه چرا با این همه طول و تفصیل جلسات و سازمان ها و ستادهای اجرایی و نظارتی، فساد از دامان بروکراسی ما پاک نمی شود.