سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: پرونده کهریزک در دیوانعالی

ازه ای

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده کهریزک، بیان کرد: پرونده کهریزک در مقام تجدیدنظرخواهی بود که به دیوانعالی کشور ارجاع شد و منتظریم دیوانعالی کشور رای لازم را در رابطه با این پرونده صادر کند.