سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه: حکم پرونده کهریزک صادر شد

1391_PhotoA

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده کهریزک صادر شده اما قابل تجدیدنظر است.